Štandardné obchodné podmienky portálu Lounge by Zalando

Stiahnuť ako PDF/Vytlačiť

Štandardné obchodné podmienky (ďalej len "OP") upravujúce objednávky zadávané online na stránke www.zalando-lounge.sk.

Radi by sme vás oboznámili s nasledujúcimi štandardnými obchodnými podmienkami upravujúcimi naše postupy pri spracúvaní a plnení objednávok na produkty spoločnosti Zalando SE ponúkaných na predaj prostredníctvom portálu www.zalando-lounge.sk (ďalej len "tovar ponúkaný cez Lounge by Zalando").

Cieľovou skupinou ponúk zobrazovaných na našej webovej stránke www.zalando-lounge.sk sú výlučne zákazníci nakupujúci na účel, ktorý nesúvisí s ich podnikateľskými, alebo profesijnými činnosťami.

 1. Údaje o spoločnosti

  Zalando SE (ďalej len "spoločnosť Zalando SE", alebo "my" (vo všetkých gramatických tvaroch))
  Zápis do obchodného registra: Amtsgericht Charlottenburg Berlin, HRB 158855 B
  Telefón: 233331697 (neuplatňujú sa vyššie náklady ako základné tarify)

  E-mail: service@zalando-lounge.sk
  Adresa: Valeska-Gert-Strasse 5, 10243 Berlin

 2. Všeobecné informácie

  2.1. Zadaním objednávky potvrdzujte, že nákup je určený výlučne na osobné účely.

  2.2. Tieto OP sa vzťahujú na objednávky, ktoré zákazník (ďalej len "Zákazník" alebo "vy"(vo všetkých gramatických tvaroch)) zadáva online na tovar ponúkaný cez Lounge by Zalando na stránke www.zalando-lounge.sk. Pri objednávkach zadávaných na stránke www.zalando-lounge.sk uzatvárate zmluvný vzťah výlučne v slovenskom jazyku. Pri objednávaní si tovaru ponúkaného cez Lounge by Zalando sa vaša zmluva uzatvára so spoločnosťou Zalando SE.Pri zadávaní objednávky na tovar ponúkaný cez Lounge by Zalando potvrdzujete, že (a)  máte 18 alebo viac rokov, že vám nebol ustanovený opatrovník a (b)  že adresa vášho bydliska je na území Slovenskej republiky.

  2.3. Spoločnosť Zalando SE smie tieto OP priebežne meniť a dopĺňať aj bez predchádzajúceho oznamovania takejto skutočnosti Zákazníkom. Na vašu objednávku tovaru ponúkaného cez Lounge by Zalando sa vzťahujú OP, ktoré sú k dátumu zadania objednávky zverejnené na portáli www.zalando-lounge.sk. Ak dôjde po zadaní vašej objednávke k zmene alebo doplneniu týchto OP, potom sa na celý postup kúpy tovaru a prípadných reklamácií vzťahujú OP platné ku dňu zadania objednávky.

 3.  Vznik zmluvného vzťahu a objednávka tovaru ponúkaného cez Lounge by Zalando

  Záväznú objednávku na nákup tovaru ponúkaného cez Lounge by Zalando vo svojom nákupnom košíku zadávate voľbou tlačidla "Buy now" ("Nakupovať"). Okamžite po zadaní objednávky vám odošleme spätný e-mail potvrdzujúci vašu objednávku. Doručením nášho spätného potvrdzujúceho e-mailu dochádza k vzniku záväzného zmluvného vzťahu. Upozorňujeme, že položky objednané s platbou vopred sa začnú expedovať až po našom prevzatí celej sumy zodpovedajúcej kúpnej cene a prípadným nákladom za poštovné a balné. Dovoľujeme si vás preto požiadať, aby ste prevod sumy zodpovedajúcej kúpnej cene uskutočnili okamžite po prijatí potvrdenia objednávky a v každom prípade najneskôr do siedmich (7) dní.

 4. Ceny a náklady za poštovné a balné

  4.1. Platia ceny uvádzané pri ponuke ku dňu zadania objednávky. Ceny sa uvádzajú v eurách (EUR) a ich súčasťou je aj DPH v platnej výške. Až do zaplatenia kúpnej ceny v plnej výške zostáva tovar ponúkaný cez Lounge by Zalando naším majetkom.

  4.2. Pri zadávaní objednávky sa vám zobrazia aj náklady za poštovné a balné objednaného tovaru. Pri obzvlášť rozmerných, ťažkých alebo cenných tovaroch sa môžu náklady za poštovné a balné zvyšovať. Ak sa na váš objednaný tovar ponúkaný cez Lounge by Zalando takéto zvýšené náklady za poštovné a balné vzťahujú, potom sa takáto skutočnosť uvádza na stránke s podrobným opisom každého tovaru, na stránke objednávky a aj v jej potvrdení.

 5.  Platba

  5.1. Vo všeobecnosti prijímame platby: prostredníctvom kreditnej karty (Visa, MasterCard, American Express), na dobierku, platby vopred a platby prostredníctvom služby PayPal. Vyhradzujeme si právo, aby sme pri konkrétnej objednávke niektorý z uvedených spôsobov platby odmietli a odkázali iný. Upozorňujeme, že platby prijímame len z účtov v rámci Európskej únie ("EÚ"). Znášate všetky náklady spojené s vykonaním platobnej operácie. 

  5.2. Prijatím týchto OP potvrdzujete, že súhlasíte s vystavovaním prípadných dobropisov výlučne v elektronickej podobe.

  5.3. Súhlasíte postúpením nárokov predávajúceho na zaplatenie kúpnej ceny na tretie osoby, konkrétne na spoločnosť Zalando Payment GmbH.

 6. Expedovanie tovaru ponúkaného cez Lounge by Zalando

  6.1. Sme povinní dodávať zo svojich disponibilných zásob alebo zo zásob, ktoré si objednávame od svojich dodávateľov. V prípade nedostupnosti tovaru ponúkaného cez Lounge by Zalando vám takúto skutočnosť oznámime a bezodkladne vám vrátime všetky vopred uhradené platby. Okrem toho nepreberáme ani riziko, že by sme museli objednané tovary obstarávať z iných zdrojov (riziko obstarávania). Toto sa vzťahuje aj na objednávky generických tovarov (to znamená tovarov, pri ktorých uvádzame iba ich typ a charakteristiky/vlastnosti).

  6.2. Tovary ponúkané cez Lounge by Zalando a zakúpené na portáli www.zalando-lounge.sk dodávame na dodacie adresy na území Slovenskej republiky. Pri uvádzaní času dodania v pracovných dňoch to znamená dni od pondelka do piatku (vrátane), s výnimkou oficiálnych dní pracovného pokoja v Slovenskej republike. 

  6.3. Pri zadávaní objednávky sa vám zobrazia aj dodacie údaje, vrátane predpokladaného času dodania. 

 7. Propagačné poukážky, ich platnosť a použitie

  7.1. Propagačné poukážky sú poukážky, ktoré si nemožno zakúpiť a ktoré sa poskytujú v rámci reklamných/propagačných kampaní s platnosťou obmedzenou na určité časové obdobie.

  7.2. Propagačné poukážky možno použiť len spoločne s objednávkou a iba počas konkrétneho obdobia ich platnosti. Niektoré značky možno z propagačnej akcie vylúčiť čo znamená, že pri takýchto značkách nemožno použiť propagačné poukážky. Upozorňujeme, že na použitie propagačnej poukážky sa môže vzťahovať určitá minimálna hodnota objednávky.

  7.3. Hodnota tovaru ponúkaného cez Lounge by Zalando musí byť rovnaká, alebo vyššia ako hodnota propagačnej poukážky. Pri objednávkach, kde poukážka nepokrýva celú hodnotu objednávky možno rozdiel doplatiť ľubovoľným povoleným spôsobom (pozri odsek 5.1 vyššie). Propagačné poukážky nemožno vymieňať za hotovosť a ani sa neúročia. Pri vrátení všetkého, alebo časti tovaru ponúkaného cez Lounge by Zalando sa hodnota propagačnej poukážky neprepláca a v takomto prípade vám vrátime len prípadnú sumu, ktorú by ste boli za vracaný tovar ponúkaný cez Lounge by Zalando doplácali.

  7.4. Propagačné poukážky možno uplatniť len pokiaľ svoju objednávku nedokončíte. Znamená to, že ich nemožno použiť spätne. Propagačné poukážky sa ponúkajú konkrétnemu zákazníkovi bez možnosti ich prenosu na iné osoby. Kombinovanie viacerých propagačných poukážok je možné len ak to výslovne povolíme.

  7.5. Ak ste pri nákupe použili propagačnú poukážku a ak je po konečnom vyradení jedného alebo viacerých tovarov ponúkaných cez Lounge by Zalando celková hodnota ponechaných si tovarov rovnaká, alebo nižšia ako hodnota propagačnej poukážky, potom si vyhradzujeme právo, aby sme vám za ponechaný si tovar účtovali jeho pôvodnú cenu (v závislosti od podmienok príslušnej propagačnej poukážky).

 8. Zákonné právo na odstúpenie od kúpy tovarov ponúkaných cez Lounge by Zalando

  8.1. Pri kúpe tovarov ponúkaných cez Lounge by Zalando máte zákonné právo na odstúpenie od zmluvy.

  8.2. Mali by ste predovšetkým vedieť, že pri rozhodnutí o vrátení tovaru ponúkaného cez Lounge by Zalando môžete použiť návratný štítok priložený k vašej objednávke, alebo si ho tiež môžete vytlačiť zo stránky svojho zákazníckeho účtu na stránke www.zalando-lounge.sk. Ak nemáte poruke tlačiareň, ak sa vyskytne problém so stiahnutím si prepravného štítku, alebo ak potrebujete nový prepravný štítok, potom sa s požiadavkou obracajte na našu zákaznícku službu (kontaktné údaje uvádzame ďalej v článku 11).

  Informácie v súvislosti s právom na odstúpenie od zmluvy:

  8.3. Máte právo, aby ste do štrnástich (14) dní odstúpili na kúpnu zmluvu so spoločnosťou Zalando SE bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie je štrnásť (14) dní odo dňa, keď ste sám/sama prevzali poslednú položku z tovaru ponúkaného cez Lounge by Zalando, alebo keď tak urobila vami určená tretia osoba (čo nesmie byť prepravca).

  8.4. Svoje právo na odstúpenie od kúpy si uplatníte tak, že nám klasickou poštou odošlete list na adresu Zalando SE, Valeska-Gert-Str. 5, 10243 Berlin, alebo e-mail na adresu: service@zalando-lounge.sk v ktorých jasne uvediete vyhlásenie o odstúpení od kúpy. Môžete použiť aj príslušný formulár na odstúpenie, nie je to však povinná požiadavka.

  8.5. V zmysle § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho nesmiete odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je tovar zhotovený podľa vašich osobitných požiadaviek, tovar zhotovený na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa, tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, alebo tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

  Následky odstúpenia:

  8.6. V prípade vášho odstúpenia od zmluvy so spoločnosťou Zalando SE sme povinní vrátiť vám bezodkladne a v každom prípade do štrnástich (14) dní od doručenia vášho odstúpenia od zmluvy všetky platby, ktoré sme od vás prevzali, vrátane nákladov na prepravu (okrem všetkých dodatočných nákladov, ktoré vznikli pretože ste si zvolili spôsob dodania iný ako náš ponúkaný štandardný najlacnejší spôsob). Vrátenie prostriedkov sa uskutoční rovnakým spôsobom ako platba pri pôvodnej transakcii, ibaže by sme sa s vami výslovne dohodli inak. Platbu prevezmete bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov. Platbu vám odošleme buď po prevzatí vami vráteného tovaru ponúkanému cez Lounge by Zalando, alebo po doručení dôkazu o vašom spätnom odoslaní takéhoto tovaru, podľa toho ktorá z uvedených udalostí nastane skôr.

  8.7. Do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy musíte tovar ponúkaný cez Lounge by Zalando vrátiť spoločnosti Zalando SE alebo osobe, ktorú táto určila, alebo ho odoslať poštou alebo kuriérom na adresu spoločnosti Zalando SE.

  8.8. Požiadavky uvedené v predchádzajúcom odseku sa považujú za splnené vrátením tovaru ponúkaného cez Lounge by Zalando pred uplynutím lehoty štrnástich (14) dní. Prepravné náklady súvisiace s vrátením preberá spoločnosť Zalando SE pod podmienkou, že použijete štítok na spätné vrátenie, ktorý sme poskytli pre vrátenie tovarov z územia Slovenskej republiky. V opačnom prípade budete znášať prepravné náklady vy sami. Budete musieť znáša len zníženie hodnoty vráteného tovaru ponúkaného cez Lounge by Zalando, ak ich možno pripísať vašej nesprávnej manipulácii s týmto tovarom pri overovaní jeho stavu, vlastností alebo funkčnosti.

 9. Reklamácie

  9.1. Do dvoch (2) rokov od prevzatia tovaru ponúkaného cez Lounge by Zalando máte právo na reklamovanie jeho chýb.

  9.2. Zodpovedáme za vady tovaru zistené pri jeho prevzatí. V prípade použitého tovaru nezodpovedáme za vady spôsobené jeho používaním alebo opotrebením. Pri tovaroch predávaných za znížené ceny nezodpovedáme za vady, v súvislosti s ktorými bola dohodnutá znížená cena.

  9.3. Pri napraviteľných vadách máte právo dožadovať sa ich bezplatného riadneho a rýchleho napravenia a my sme povinní chybu bezodkladne napraviť. Namiesto opravy vadného tovaru smiete požiadať o výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len časti tovaru, smiete požiadať o výmenu len tej vadnej časti, ibaže by nám tým vo vzťahu k cene tovaru alebo rozsahu danej vady vznikli neprimerané náklady. Vždy môžeme vadný tovar namiesto jeho opravy nahradiť tovarom bez vád, ibaže by sme vám takýmto spôsobom spôsobili vážne problémy.

  9.4. Ak má tovar vady, ktoré sa nedajú opraviť, alebo ktoré v porovnaní s bezchybným tovarom bránia jeho riadnemu používaniu, potom máte právo na výmenu takéhoto tovaru, alebo právo na odstúpenie od zmluvy. Rovnaké práva máte aj keď vady možno opraviť, no tovar nemôžete riadne užívať následkom opakovania sa tej istej vady po jeho oprave, alebo následkom väčšieho počtu vád.

  9.5. Poskytuje sa záručná lehota v trvaní dvadsiatich štyroch (24) mesiacov. Záručná lehota začína plynúť momentom prevzatia tovaru. Práva vyplývajúce zo záruky za vadný tovar, na ktorý sa vzťahuje záručná lehota a ktoré sa počas trvania záručnej lehoty neuplatnia zanikajú.

  9.6. Čas uplynutý od uplatnenia si práva zo záruky za vady až do momentu vzniku povinnosti na prevzatie tovaru po vykonaní jeho opravy sa do záručnej lehoty nepočíta. V prípade výmeny tovaru začína záručná lehota plynúť momentom prevzatia nového tovaru.

  9.7. V prípade uznania vašej reklamácie vám vrátime všetky platby, ktoré sme od vás prevzali, vrátane nákladov na prepravu. Na uznanie reklamácie musel byť vadný tovar ponúkaný cez Lounge by Zalando vadný už v čase zadania objednávky na tento tovar. Ak reklamáciu uplatníte do šiestich (6) mesiacov od momentu prevzatia tovaru ponúkaného cez Lounge by Zalando, potom sa predpokladá, že tovar bol vadný už v čase zadania objednávky, ibaže by spoločnosť Zalando SE preukázala opak. Pri reklamáciách uplatnených po uplynutí uvedenej lehoty šiestich (6) mesiacov musíte predložiť dôkaz, že tovar ponúkaný cez Lounge by Zalando bol vadný ešte pred jeho doručením. Reklamácie si uplatňujte odoslaním príslušného oznámenia spoločnosti Zalando SE na adresu service@zalando-lounge.sk.

 10. Vrátenie platieb/refundácie

  Všetky refundácie sa vykonávajú automaticky tou istou platobnou metódou, aká sa použila pri zaplatení ceny za tovar ponúkaný cez Lounge by Zalando. Pri platbe prostredníctvom služby PayPal, alebo prostredníctvom kreditnej karty sa prostriedky vrátia na príslušný účet služby PayPal alebo účet kreditnej karty. Pri platbe na dobierku sa prostriedky poukážu na bankový účet, ktorý ste uviedli.

 11.  Starostlivosť o zákazníkov

  Na náš tím zákazníckej služby sa možno obracať na adrese:
  www.zalando-lounge.sk
  Telefón: 233331697 (neuplatňujú sa vyššie náklady ako základné tarify)

  Služba je dostupná v pracovných dňoch (pondelok až piatok)
  od 9:00 do 18:00 SEČ, s výnimkou uznaných dní pracovného pokoja.
  E-mail: service@zalando-lounge.sk 

 12. Rôzne

  12.1. Tieto OP ani vaša zmluva neobmedzujú žiadne z práv na ochranu spotrebiteľa, ktoré vám udeľujú kogentné právne predpisy Slovenskej republiky.

  12.2. Skutočnosť, že by sa ľubovoľné z ustanovení týchto OP, alebo ich ľubovoľná časť stali v ľubovoľnom rozsahu protiprávnymi, neplatnými alebo nevynútiteľnými nebude mať žiaden dosah na platnosť alebo výklad ľubovoľných ustanovení tvoriacich obsah OP, ibaže by sa povinnosti spoločnosti Zalando SE alebo zákazníkov pri vylučovaní takýchto ustanovení stali neprimerane obťažujúcimi.

  12.3. Do týchto OP možno nahliadnuť na stráne www.zalando-lounge.sk. OP si tiež možno vytlačiť, alebo uložiť vo svojom vlastnom zariadení pomocou bežných príkazov v internetovom prehliadači (zvyčajne File -> Save as / Súbor -> Uložiť ako). Kliknutím na tento odkaz si ich možno aj stiahnuť a založiť ako dokument vo formáte pdf. Na otváranie a prehliadanie si súborov vo formáte budete si budete musieť nainštalovať program Adobe Reader (ktorý si možno bezplatne stiahnuť na stránke www.adobe.com/sk/, alebo iný podobný prehliadač súborov vo formáte pdf.

  12.4. Podrobnosti svojej objednávky si môžete ľahko archivovať buď stiahnutím OP a následným uložením súhrnu objednávky na poslednej strane po vykonaní všetkých krokov objednávacieho postupu pomocou príslušných príkazov vášho prehliadača, alebo počkaním si na automatický e-mail potvrdzujúci objednávku, ktorý po jej dokončení odosielame na vami udanú adresu. Obsahom potvrdzujúceho e-mailu sú aj podrobnosti o vašej objednávke a naše OP, ktoré si môžete prostredníctvom svojho e-mailového programu poľahky vytlačiť, alebo archivovať.

 13. Alternatívne riešenie sporov (ARS)

  Ako spotrebiteľ máte možnosť, aby ste sa v prípade sporu, ktorý sa vám nepodarilo vyriešiť priamo so spoločnosťou Zalando SE obrátili na orgán pre alternatívne riešenie sporov (ARS) vo svojej krajine. Orgán pre ARS sporov vám môže pomôcť pri dosiahnutí mimosúdnej dohody, čo je zvyčajne ľahšie, rýchlejšie a nákladovo menej náročné ako uchýlenie sa k súdnej žalobe. Upozorňujeme, že možnosť obrátiť sa na orgán pre alternatívne riešenie sporov máte k dispozícii iba ak máte bydlisko v EÚ a obchodník má svoje sídlo tiež v EÚ. So svojou sťažnosťou sa môžete obrátiť online na platformu EÚ na rozhodovanie sporov na adrese https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi. Slovenská obchodná inšpekcia sa nachádza na vnútroštátnych zoznamoch orgánov ARS, ktoré spĺňajú požiadavky zakotvené v smernici č. 2013/EU o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

 14. Riadiace právo a rozhodovanie sporov

  Tieto OP a vaša zmluva so spoločnosťou Zalando SE sa riadia a vykladajú v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. O všetkých sporoch, urovnaniach alebo nárokoch, ktoré by vznikli na základe týchto OP alebo vašej zmluvy, alebo v súvislosti s týmito OP alebo vašou zmluvou rozhodnú všeobecné súdy Slovenskej republiky.    
          
  S pozdravom
  Zalando SE

  Valeska-Gert-Straße 5
  10243 Berlin

  Správna rada: Robert Gentz & David Schneider (obaja spoloční predsedovia správnej rady) Dr. Astrid Arndt, David Schröder, Dr. Sandra Dembeck

  Predsedníčka predstavenstva: Kelly Bennett

  Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Miestneho súdu (Amtsgericht) Charlottenburg Berlin, HRB 158855 B
  IČ DPH: DE 260543043

  Dátum poslednej aktualizácie: [18.12.2023]